srijeda, 10. listopada 2012.

GROBLJE PRIGOREC- Kapela Sveti Duh


 GROBLJE PRIGOREC-IVANEC, Varaždinska županija

Kapela Sveti Duh
Prema vizitaciji iz 1649. godine, po prvi put se spominje kapela Sv. Duha u Prigorcu, 
"S. Spiritus in Monte Dubovecz vocato", poslije nazvana "S. Spiritus sub Monte Ivanchicza". Po tipologiji građenja Sv. Duh je nastao krajem 14. stoljeća. U svetištu je bio svod, a u lađi tabulat (opločeni strop). S južne strane bilo je predvorje za obavljanje službe božje u ljetno doba. Zvono je visjelo na četiri stupa pred kapelom. Uz kapelu je groblje za Prigorec i dio Željeznice, a prije i Vitešinec.

Pogled na Kapelu Sv. Duha

Crkvica je podignuta na izuzetno lijepom položaju na vrhu brijega 564 m nad morem i dominira cijelim ivanečkim krajem. Prema navodu prof. Ladislava Šabana,u kapelici se čuva zvono stare Petheövske kapele. Pristupni put je strma, do grobne kuće asfaltirana cesta, dok je ostatak neuređena makadam cesta širine cca 3,00 m koja vodi do crkve.                            Pogled na padinu ispod pristupnog puta I groblja
Crkvena zgrada je osvjetljena sa vanjske strane halogenom rasvjetom, dok prilazni put, grobna kuća I groblje nisu osvjetlljeni. Grobna kuća površine cca 74 m2 je u relativno dobrom stanju, s tim da kontejneri za otpad oko navedenog prostora nisu izolirani. Groblje se koncentrično prostire oko kapele u pojasu cca 10,00 m. Postojeća površina groblja zauzima prostor od 2651,00 m2. Plato crkve je sa grobnim prostorom povezan betonskim stepeništem.

Pristupni put od grobne kuće do  crkve


PLANIRANO STANJE

Pristupni put je potrebno asfaltirati I konstruktivno osigurati padinu potpornim zidom od mogućih klizišta.
Potrebno je zadržati postojeće kvalitetno zelenilo, te obogatiti dodatnim rastinjem. Stabla na zapadu kod ceste i na jugu koja bi bilo poželjno zasaditi su stupasti hrastovi (Quercus robur ´Fastigiata´),  stabla koja idu sa istoka prema rondeli: Fraxinus excelsior (jasen), a na njih bi se prema sjeveru  nastavljaju grmovi bekovine (Viburnum rhytidophilum). Stabla koja bi bila na centralnoj aleji kod središnjeg križa: Acer platanoides (javor mliječ), živica: Thuja occidentalis ´Columna´(tuja kolumna), a na poljima između svaka 4 groba zasadile bi se stupaste tise (Taxus bacatta ´Fastigiata´), na zelenim pravokutnim pojasevima koja se spuštaju od rondele prema istoku zasadili bi se pokrivači tla dunjarice (Cotoneaster salicifolia ´Parkteppich´) i bršljani (hedera helix), dok bi preostali grmovi, koji se nalaze na zapadu ispod stupastih hrastova te na zelenim pojasevima oko kolaombarija na jugu i sjeveru bile mahonije (mahonia aquifolium).
Potrebno je provesti uličnu rasvjetu duž puta do crkve, kao I na području oko groblja I grobne kuće.
Na cijelom području potrebno je povećati kapacitete za odlaganje otpada, postaviti korpe I kontejnere kako bi se spriječilo odlaganje istog na zelene površine.
Prostor na kojem se nalazi groblje potrebnoje proširiti za cca 6000 m2.


Pojedinačne grobnice, pristupni put

Situacioni prikaz rješenja groblja Prigorec sa uređenjem grobnih parcela ,pristupnim putem, vegetacijom i uređenjem kapelice