nedjelja, 30. rujna 2012.

POSLOVNI CENTAR AL SHIDDI, Marijin Dvor Sarajevo BiH

3D prikaz Poslovnog centra Al Shiddi na Marijin Dvoru, Sarajevo

SURADNIK NA PROJEKTOVANJU
Prema regulacionom planu i urbanističko 
arhitektonskim uvjetima na području Marijin Dvor a u okviru ulica: Hiseta, Vrbanja, Kotromanića i Safeta Mujića planira se gradnja "Poslovnog centra Marijin Dvor" investitora Al-Shiddi Group of Tradings.
Projektom su predviđeni sadržaji koji osiguravaju potpuno zadovoljstvo svih korisnika prostora raznih namjena, različitih uzrasta i nivoa tražene usluge.
Osnovni sadržaji centra su:
-hotel sa 5 zvjezdica (do 250 soba)
-centar za trgovinu i zabavu
-poslovni centar
-podzemne garaže
Marijin Dvor, Sarajevo
Hotel kao funkcionalna jedinica u okviru Poslovnog centra koncipiran je tako da može funkcionirati i kao izdvojena jedinica sa svim neophodnim sadržajima objekta visoke kategorije. Hotelski pristup je predviđen u prizemlju gdje se nalazi recepcija. 
Hotelski smještaj je koncipiran od 8 - 15 kata.
Na 16 katu se predviđene sale za sastanke, seminare i razgovore u organizaciji hotela.
Na 17 katu je bazen sa pratećim sadržajima, sauna, masaže, fitness, itd.
Na 18 katu je restoran, caffe, sala za doručak i kuhinjski prostor.
Pomoćni sadržaji hotela su u podzemnim etažama sa omogućenim kolnim pristupom.


Lokacija Poslovnog centra
Centar za trgovinu i zabavu obuhvata hiper market, veći broj specijaliziranih prodavnica, restorana, caffe-a, zabavne sadržaje, administraciju. Centar se proteže kroz suterenski dio gdje je smješten hipermarket, prizemlje i kat. Konceptualno centar se okreće ka unutrašnjim prostorima a istovremeno komunicira sa vanjskim dodirnim točkama, preko natkrivenih ulica sa oplemenjenim prostorima, preko pristupnih puteva i trgova, povezivanjem unutrašnjeg i vanjskog zelenila (bez auta).


3D prikaz Poslovnog centra i smjera zapada i 3d presjek

Sjeverna fasada
Južna fasada

Poslovni centar se organizuje u smislu pune fleksibilnosti namjene i prostora. Komunikacijski je povezan sa liftovima i stepeništima. Prostor je moguće organizirati u manje i veće funkcionalne cjeline sa odvojenim komunikacijama.(liftovi, hodnici, holovi)
Prostor se može organizirati po stepenicama sa svim pratećim sadržajima: caffe, sanitarije, seminar sobe, prezentacije, restorani, itd.

3D prikaz etaže Hotelskih sadržaja sa vidljivim komunikacijama

Garaže se planiraju u podzemnom dijelu objekta u pet nivoa, sa maksimalnom tlocrtnom površinom u okviru datih regulacionih linija. Pristup garaži je sa postojeće saobraćajnice u ulici Vrbanja iz koje se prilazi novoplaniranom saobraćanicom budućem centru.
Ova saobraćajnica je predloženim rješenjem spuštena na nivo -5.00 kako bi parter bio potpuno oslobođen za komunikaciju pješaka. Garaža se opslužuje pomoću dvije rampe koje mogu neovisno funkcionisati obzirom na veliku frekvenciju saobraćaja. Kapacitet garaže je od 220-240 parking mjesta po etaži.

3D prikaz dijela etaže                                          Ulazni prostor, otvoren prema vrhu