LEGALIZACIJA


USLUGE LEGALIZACIJE  NEZAKONITO IZGRAĐENIH  ZGRADA

ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

HRVATSKI SABOR
1963
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM  ZGRADAMA
Proglašavam Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji je Hrvatski sabor 
donio na sjednici 13. srpnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/93
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 18. srpnja 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
Najvažnije iz novog Zakona o legalizaciji:

Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. lipnja 2013. i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti.


Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor doniorješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti.
Kategorizacija nezakonito izgrađenih zgrada prema propisanom postupku legalizacije
Zahtjevna zgrada
Zgrada čija je građevinska (br
uto) površina veća od 400 m2,
Zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti, čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m2
Zgrada javne namjene* bez obzira na njezinu površinu.

Potrebna dokumentacija:

  • geodetska snimka izvedenog stanja, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
  • arhitektonska snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade
  • izjava ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.
Kod javne namjene*: Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu podnositelj zahtjeva, prilaže izjavu ovlaštenog arhitekta te ovlaštenih inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju i bitni zahtjev zaštite od požara prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.

* Zgrada javne namjene je zgrada namijenjena: obavljanju poslova, odnosno djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima, banaka, štedionica i drugih financijskih organizacija, međunarodnih institucija, gospodarskih, strukovnih i građanskih komora i drugih udruga, vjerskih zajednica, putnicima u javnom prometu te korisnicima poštanskih i elektroničkih komunikacijskih usluga.
Manje zahtjevna zgrada
Zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2
Zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti, čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m2


Potrebna dokumentacija:
geodetska snimka izvedenog stanja odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade
Jednostavna zgrada
Zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m2
Zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2

Potrebna dokumentacija:
geodetska snimka izvedenog stanja odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade
Pomoćna zgrada
Nezakonito izgrađena pomoćna zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m2

Potrebna dokumentacija:
kopije katastarskog plana
akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena.
Troškovi legalizacije
izrada potrebne dokumentacije za legalizaciju objekta (naša usluga)
komunalni doprinos (obračun po m3 dijela zgrade koji se legalizira; visina naknade ovisi o odluci jedinice lokalne samouprave; radi ažurnosti podatka najbolje kontaktirati nadležni ured)
vodni doprinos (http://www.voda.hr/Default.aspx?sec=582)
naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
upravne pristojbe (70 kn biljega uz zahtjev pri predaji elaborata)
Korisni linkovi
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12)
Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/12)
Arkod preglednik
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Hrvatske vode