subota, 29. rujna 2012.

URBANISTIČKI PROJEKT " NEVJESTINA MAHALA", SARAJEVO, BiH

Pogled na lokaciju "Nevjestina mahala"
Regulacioni plan “Vratnik” u granicama obuhvata plana je dokument koji tretira Vratnik-zonu na sjeveroistočnom dijelu grada kao funkcionalnu, topografsku, hronološko-stilsku i kulturno-istorisku zaokruženu cjelinu.
Na osnovu čl. 52.  Zakona o prostornom uređenu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 13/99,24/01 i 32/01 ) i čl. 7. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” 
broj 10/98, 17/99 i 21/04).

Obuhvat Urbanističkog projekta podrazumjeva šire okruženje današnjeg hotela “Saraj”  omedjen sa juga, prilaznom saobraćajnicom iz pravca Darive, sa zapadne prirodnom granicom stijena i sada devastirane šume, sa sjevera podzidom kompleksa Jajce Kasarne i sa istoka prirodnom jarugom. Lokalitet karakteriše dobra osunčanost, jedinstvenog pogleda na grad. Teren na kome se nalazi obuhvat Urbanističkog projekta “Nevjestina mahala” predstavlja izrazito strmu padinu jugozapadne orjentacije, dostupno kolsko-pješačkom saobraćajnicom Bentbaša-Jekovac, ulicama Podbedem i Nevjestina, obuhvat sadrži hotel Saraj i grupaciju kuća individualnog stanovanja starijeg datuma izgradnje, skromno do lošeg boniteta i opremljenosti. Objekti su smješteni uz pomenute ulice, a središnji dio prostora je nepristupačan i trenutno se koristi kao prirodno ili kultivisano zelenilo, livada, bašća, voćnjak.


Pogled na lokaciju Nevjestina mahala i hotel Saraj.

UP je predviđena rekonstrukcija fasade hotela.


Urbanističkim planom “Nevjestina Mahala” predvodjene su zone:
- ugostiteljsko-turistickog sadržaja,
- površina za saobraćaj u mirovanju,
- pristupna saobraćajnica.
Od postojećih objekata zadržava se “Hotel Saraj” i individualni stambeni objekti u ulici Podbedem, kao i objekti iznad samog hotela. Izvrsice se dislokacija objekta s desne strane u svrhu prosirenja samog hotela. Dozvoljava se potpuna rekonstrukcija dotrajalih objekata koji su u stanju rusevnosti i nefunkcionalnosti.Predviđeni vertikalni gabariti objekata iznose P+1 (visina sljemena cca 8-10 m sa tolerancijom +/-10%).Prilaz Vidikovcu bi bio iz ulice Podbedem. Vertikalni gabarit je P ( visine sljemena cca 8 m sa ulice i cca 11 m od strane padine. Vidikovac Povrsine cca 239.25m2Izgled objekata i primjena materijala iskazuje da se treba slijediti tradicionalni Bosanski stil.
Parkiranje osobnih vozila /gostiju/ planira se” u dijelu suterena samoga Hotela i na mjestu parkinga na okuci ispred Hotela /27 parking mjesta/ gdje bi se Izvrsila rekonstrukcija postojeceg. 

Namjena povšina
Predloženim urbanističkim konceptom postojeći objekti iznad “Hotela Saraj” bi se rekonstruisaliI i adaptirali. Objekat desno od Hotela se zadrzava, P+1.  
Planira se  nadogradnja hotela na lijevoj stranji P+1.
Objekti u ulici Podbedem mogu se rekonstruisati i adaptirati. Pomenute intervencije se mogu vršiti u smislu obnove fasade i izvjesnih promjena na fasadama vodeci racuna da bude u tradicionalnom Bosankom stilu koristeci drvo, kamen i ceremidu kao osnovni materijal .
Uređenje prostora i katnost objekata


Definisanjem prostora unutar Urbanističkog projekta “Nevjestina Mahala” dobijeni su sljedeći urbanistički pokazatelji:

- ukupna površina unutar
   granica UP “Nevjestina Mahala” …………………..  1,6943 ha

- procenat izgrađenosti ……………………………………… 4,33     

- koeficijent izgrađenosti ……………………………………  1,23Pogled na hotel Saraj, smješten u podnožju lokaliteta "Nevjestina mahala".
Fasada hotela je prema urbanističkim uvjetima potpuno obnovljena i rekonstruisana te se sadašnjim izgledom uklapa u postojeći ambijent.
Fasada hotela Saraj