subota, 6. listopada 2012.

STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA - SOLIDA NEKRETNINE

Panorama Grada Ivanca, Varaždinska županija HR
Idejni, glavni i izvedbeni projekt za stambeno-poslovnu građevinu 
"Solida Nekretnine" iz Ivanca.

Projekt potpisuju dia Zdenka Šarolić i dia Mario Šehić
Odlukom o donošenju Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca, parcela se nalazi u građevinskom području naselja. Oznaka čestice je M1-145. Postojeća čestica u potpunosti je neizgrađena. DPU predviđa parcelaciju, te građevinska čestica po parcelaciji ima cca 1.061,8 m2. Površina novoformirane građevinske čestice iznosi 1.061,8 m2. 

Način i uvjeti priključenja parcele na javno prometnu površinu:

Kolni pristup u garažu predviđen je preko skošenog rubnjaka sa istočne strane, iz Kumičićeve ulice.
Pješački ulazi predviđaju se sa zapadne strane (stambeni ulaz i poslovni prostor), i sa istočne strane (veliki poslovni prostor u prizemlju). 

Uređenje parcele:


Građevinska linija preuzeta je iz Detaljnog plana –uvjeti građenja. Etaža prizemlja uvučena je u odnosu na građevinsku liniju 1,0m, etaže kata su 100% na liniji, a etaža potkrovlja se oblikuje kao uvučena etaža. Dio čestice u neposrednoj blizini pročelja opločava se i tvori pješačku površinu, a 20% tlocrtne površine je hortikulturno obrađeni ozelenjeni teren.


Sjeverozapadna fasada
Smještaj vozila u mirovanju:
Na parceli je predviđeno 27 garažnih i 15 parkirnih mjesta (ukupno 42 PGM) 
Od toga su 2 PGM prilagođena osobama smanjene pokretljivosti (10% stanova).
Jugozapada fasada
Tlocrtna dispozicija zgrade: 
Zgrada u podrumskoj etaži ima garažu i spremišta stanara. 
U prizemlju se nalaze dva poslovna prostora nespecificirane namjene, te glavni ulaz za stambeni dio. Na katovima (1-3) i potkrovlju nalazi se ukupno 21 stan. 
Poslovni i stambeni dio zgrade funkcionalno su odvojeni, sa zasebnim ulazima. 
Vertikalna komunikacija osigurana je stubištem i dizalom. 

Uvjeti gradnje:
Namjena: stambeno-poslovna 
Katnost: podrum+prizemlje +3+uvučena etaža(potkrovlje) 
Ukupno tlocrtna izgrađenost: 475,9 m2 < 488,43 m2 Visina= 17,0m (<17,0m