subota, 6. listopada 2012.

STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA KLAMFL

Poslovno stambena građevina Klamfl u Ivancu, Varaždinska županija
Projekt potpisuju dia. Šarolić Zdenka i dia. Mario Šehić

3D prikaz ulične fasade


Odlukom o donošenju Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca, parcela se nalazi u građevinskom području naselja. Oznaka čestice je M 1- 55. Površina kč. 613 K.o. Ivanec iznosi 884 m2 a najveći dopušteni koeficijent iznosi kig=0,6 Zahvat je projektiran samo na kčbr 613.  Kolni i pješački ulaz na parcelu osiguran je preko skošenog rubnjaka iz javno-prometne Malezove ulice. Kolni prolaz kroz zgradu ima rampu nagiba 18 % za spuštanje na razinu parkirališta u dvorištu.

Maketni prikaz interpolirane građevine

Opis građevine i uvjeti


Na parceli je predviđeno 19 parkirnih mjesta prema uvjetima 1,5 PGM/ stan, 1 PGM/ 30m2 poslovnog prostora. 
7 stanova x 1,5…………. 10,5 PGM 
PP 241,5 m2/30m2……… 8,0 PGM 
Ukupno                            18,5 PGM
Tlocrtna dispozicija zgrade :
Zgrada u suterenu ima natkrivena parkirna mjesta, spremišta stanara, te dvorišni ulaz . 
U prizemlju se nalaze tri poslovna prostora različite namjene (stomatološka ordinacija, pekarnica i slastičarnica), te glavni ulaz za stambeni dio. 
Na prvom katu i potkrovlju nalazi se ukupno 7 stanova, 
- 1. kat................................. 4 stana 
- potkrovlje....................... 3 stana 
Poslovni i stambeni dio zgrade funkcionalno su odvojeni, sa zasebnim ulazima. 
Vertikalna komunikacija osigurana je stubištem i dizalom. 
Uvjeti gradnje 
Namjena: stambeno-poslovna 
Katnost: suteren+prizemlje +1 kat+ potkrovlje 
Ukupno tlocrtna izgrađenost: 408 m2 < 629,88 
Koeficijenti:
Kig 408m2/ 884m2 = 046 < 0,6 
Btto površina (izračun na str.27) 
GBP 1.211 m2 
Kis 1.211m2 /884m2 = 1,37 
Vn = 7,35 m (<9,5m) .................... najveća dopuštena visina 
V= 12,00 m (<12,0m) ....................ukupna dopuštena visina
Tlocrt spremišta, garaža i parking dvorišta

Tlocrt prizemlja sa ulazomi poslovnim prostorima
Tlocrt 1. kata - stambeni dio

Tlocrt Potkrovlja - stambeni dio
3D prikaz dvorišne fasade i parkinga